استفاده از کلم بروکلی برای تنظیم فشار خون افراد

غلظت مواد مغذی گیاهی کلم بروکلی گلچه‌ها، ساقه‌ها و برگ‌ها برای ارزیابی ارزش ساقه و فرآورده‌های فرعی برگ به عنوان منبعی از مواد مغذی با ارزش مقایسه شد.

متابولیت‌های اولیه شامل اسیدهای آمینه، اسیدهای آلی و قندها و همچنین گلوکوزینولات‌ها، کاروتنوئیدها، کلروفیل‌ها، ویتامین‌های E و K، عناصر معدنی ضروری، محتوای فنل کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بیان ژن‌های بیوسنتز و هیدرولیز گلوکوزینولات اندازه‌گیری شدند.

بافت های مختلف کلم بروکلی برای عروس هلندی موجب رشد سریع آن ها می شود و گلچه های بروکلی در مقایسه با سایر بافت ها دارای غلظت بیشتری از اسیدهای آمینه، گلوکورافانین و نئوگلوکوبراسیسین بودند، در حالی که برگ ها از نظر کاروتنوئیدها، کلروفیل ها، ویتامین های E و K، محتوای فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری داشتند.

کلم

برگ ها نیز منابع خوبی از کلسیم و منگنز در مقایسه با سایر بافت ها بودند. ساقه ها کمترین تشکیل نیتریل را از گلوکوزینولات داشتند.

هر بافت پروفیل های بیان ژن اصلی را نشان می دهد که از متابولیسم گلوکوزینولات پشتیبانی می کند، با همولوگ های ژنی مختلف که در گلچه ها، ساقه ها و برگ ها بیان می شوند، که نشان می دهد مسیرهای خاص بافت برای حمایت از مسیرهای متابولیک اولیه و ثانویه در بروکلی عمل می کنند.

این پروفایل جامع مواد مغذی و ترکیبات زیست فعال منبع مفیدی برای ارزیابی استفاده از محصول جانبی بروکلی در رژیم غذایی انسان و به عنوان مواد اولیه برای ترکیبات زیست فعال برای صنعت است.